Zachodnie obejście drogowe Miasta Szczecina, raz jeszcze…

O obwodnicy pisałem już kilkukrotnie, w internecie znaleźć można też sporo informacji. Niemniej temat jest na tyle istotny że jeszcze kilka razy o nim wspomnę…

Spotkanie przedstawicieli samorządów leżących wokół Szczecina W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta – Mariana Jurczyka z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego – Zygmuntem Meyerem oraz wójtami i burmistrzami gmin ościennych. Było to pierwsze spotkanie robocze dotyczące m.in. realizacji współpracy regionalnej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a gminami: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Goleniów, Stare Czarnowo, Kobylanka, Police, wspólnego przygotowania inwestycji pn. „Zachodnie obejście drogowe Miasta Szczecina wraz z przeprawą przez Odrę Police-Święta”. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu, planowane inwestycje oraz zasady i formy przyszłej współpracy. Uczestnicy zapoznali się z projektami deklaracji o powołaniu stowarzyszenia i statutu. Stowarzyszenie ma za zadanie wspierać idee samorządu terytorialnego oraz bronić wspólnych interesów gmin. Realizowane to będzie poprzez tworzenie i uzgadnianie programów subregionalnych, a także pozyskiwanie partnerów dla ich realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa

Zachodniopomorskiego Zygmunt Meyer,  Marian Jurczyk, Mirosław Czesny i Andrzej Grabiec, Były przewodniczący Rady Miasta Szczecina – Jan Stopyra, Burmistrz Polic – Władysław Diakun, wójtowie gmin: Dobrej Szczecińskiej – Andrzej Grabałowski, Kołbaskowa – Józef ˝ukowski, Kobylanki – Mirosław Przysiwek, Starego Czarnowa – Marek Woś, Sekretarz Gminy Goleniów – Ireneusz Zygmański oraz Kierownik Gminnego Centrum Reagowania w Gryfinie – Robert Klecha.

Spotkanie przedstawicieli samorządów leżących wokół Szczecina

O potrzebie budowy zachodniego, drogowego obejścia Szczecina mówi się od wielu lat. Inwestycja ta ma kapitalne znaczenie dla rozwoju miasta a także gmin sąsiadujących z nim, bo to przez ich tereny przechodziłaby obwodnica. Podczas spotkania Marian Jurczyk, Mirosław Czesny oraz Zbigniew Meyer zaproponowali zaproszonym gościom powołanie stowarzyszenia lub utworzenie konsorcjum, którego głównym celem byłoby rozpoczęcie budowy obwodnicy. Doprowadzenie tego przedsięwzięcia do końca mogłoby się stać podstawą do powołania obszaru metropolitalnego w skład, którego wszedłby Szczecin wraz z sąsiadującymi gminami.

Zbigniew Meyer powiedział, że od dwóch lat w Urzędzie Marszałkowskim prowadzone są prace planistyczne służące przygotowaniu inwestycji. Budowę obwodnicy, zaczynającej się w Kołbaskowie i prowadzącej przez Police do drogi krajowej nr 3 w okolicach Goleniowa podzielono na kilka etapów.

  • * Etap I – połączenie przejść granicznych w Kołbaskowie i Lubieszynie,
  • * Etap II – odcinek Lubieszyn – Police
  • * Etap III – most nad Odrą wraz z niezbędnym układem drogowym, które połączyłyby Police z miejscowością Święta
  • * Etap IV – od Świętej do węzła dróg krajowych 3 i 6.

Koszt przedsięwzięcia Marszałek Województwa oszacował na ok. 800 mln zł. Zaznaczył, że mógłby być wyższy, i sięgnąć nawet miliarda złotych, gdyby obwodnica miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Najdroższą częścią przedsięwzięcia byłaby budowa przeprawy mostowej nad Odrą z Polic do Świętej. Jej koszt szacowany jest wstępnie na ok. 500 mln zł. Marszałek, stwierdził, że samorządy zaangażowane w realizację inwestycji nie wykładałyby na nią własnych środków. Pieniądze pochodziłyby z budżetu państwa, województwa oraz środków unijnych. Powołane konsorcjum lub stowarzyszenie zajmowałoby się m.in. ich pozyskiwaniem.

Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejście Miasta Szczecina

W dniu 10 lipca Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania pn.: „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejście Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”. Wykonanie powyższego studium jest kluczowym elementem do wykonania w przyszłości obwodnicy miasta Szczecina ze stałą przeprawą przez rzekę Odrę, co przyniesie duże korzyści ekonomiczne zarówno na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

Wszczęcie postępowania było możliwe dzięki podpisaniu stosownych umów i porozumień pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin, Gminą Goleniów, Powiatem Polickim oraz Gminą Police dotyczących partycypacji w kosztach finansowania studium. Powyższe samorządy widząc możliwość rozwoju, dzięki planowanej obwodnicy przebiegającej na ich terytoriach wykazały dobrą wolę i przejęły na swoje barki część kosztów związanych z finansowaniem studium wykonalności dla powyższej inwestycji. Koordynatorem podjętych do tej pory działań oraz całości procedury przetargowej jest Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż odpowiedzialny za prace nad przygotowaniem studium wykonalności „Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” widząc znaczny ich postęp wyraża swoje zadowolenie i serdecznie dziękuje wszystkim zainteresowanym, którzy swoją postawą przyczynili się do wszczęcia postępowania nad przedmiotowym studium.

Kwiaty pod pomnikiem Braterstwa Broni

Mieszkańcy Szczecina uroczyście uczcili 64. rocznicę
zakończenia II Wojny Światowej. Byli kombatanci, poczty
sztandarowe, przedstawiciele wojska, młodzież oraz włodarze
miasta i województwa.

Uroczystości rozpoczęły się w samo południe pod Pomnikiem
Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym. Dzień Zwycięstwa
prawie przez 40 lat istnienia PNRL obchodzono 9 maja.
Dopiero od 1989 r. datę przesunięto na 8 maja.

Rozbieżności i dyskusje, kiedy zakończyła się wojna trwają do
dziś. 7 maja kapitulację w Reims we wschodniej Francji podpisali
w imieniu władz niemieckich generał Alfred Jodl oraz admirał von
Friedeburg. Tego samego dnia o godz. 2.41 akt bezwarunkowej
kapitulacji niemieckich sił zbrojnych podpisał przedstawiciel
admirała Karla Dönitza. Natomiast przerwanie działań wojennych
nastĄpiło 8 maja o godz. 23.01 czasu środkowo – europejskiego.
Akt kapitulacji został na żĄdanie dowództwa wojsk sowieckich
powtórzony w Berlinie, gdzie podpisano go 9 maja o godz. 0.16
czasu wschodnio – europejskiego.

Akcja policyjna. Z przedszkola zginęło dwoje dzieci.

Wczoraj dwie dziewczynki postawiły na nogi szczecińska policję. Julia ma 6 lat, Ola – 5 lat. Wyszły z przedszkola nie zauważone przez nauczycielkę.
Stało się to tuż po godz. 14. W tym czasie pod opieką nauczycielki było tylko 14 dzieci. Zostały ubrane i wyprowadzone na dwór, by czekać na rodziców. Nie zauważyła, jak dwie przedszkolaczki wyszły przez bramkę wyjściową. Postanowiły iść do cioci jednej z nich, która mieszka przy ulicy Szczerkowej. Doszły tu niezauważenie. Nikt z dorosłych, którzy je mijali, nie zadał sobie pytania, co takie małe dzieci robią same na ulicy.

– Myślałem, że serce mi pęknie, gdy dowiedziałem się, że Ola znikła z przedszkola – przyznaje dziadek dziewczynki, Zbigniew Kurowski. – Tyle się teraz słyszy o zboczeńcach i bandytach.

– A tu tak blisko jest ten staw – dodaje zapłakana siostra Oli, 12. letnia Ala pokazując zbiornik wodny tuż obok przedszkola. – Od razu miałam najgorsze skojarzenia.

Pokazują nam zdjęcie Oli. Kilka metrów dalej stoi zdenerwowana mama Julii. – Pani z grupy zadzwoniła do mnie z pytaniem, czy nie mam jakiejś cioci, która odebrała Julię – gdy mówi te słowa, drżą jej wargi. – A ja przecież nie ma żadnej cioci.

Koło godz. 15 na policję zadzwonił wujek jednej z dziewcząt. Powiedział, że dziewczynki są u niego dziwiąc się, że przyszły same. Na miejsce od razu pojechała z policją matka Oli i ojciec Julii.

– Zupełnie nie wiem, jak to się stało – mówi kierowniczka przedszkola, Danuta Góralska. – Byłam na urlopie. Ściągnięto mnie. Wyjaśniam sytuację.

Kierowniczka i wychowawczyni złożyły wczoraj obszerne zeznania na policji. – To powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich nauczycieli, by dwa razy baczniej obserwowali swoich wychowanków – mówi Jacek Schabowski, naczelnik wydziału prewencji komisariatu Nad Odrą, gdzie przesłuchiwano personel przedszkola. – Tym razem wszystko skończyło się na strachu. Na szczęście.

I kila słów ode mnie. Istnieje coś takiego jak lokalizator telefonu – oprócz tego, są pewnie podobne. I naprawdę warto z nich korzystać. W przypadku takiej lub podobnych sytuacji, prosta i niedroga rzecz potrafi uratować życie lub chociaż oszczędzić dużo nerwów.

Zachodnie drogowe obejście Szczecina

W dniu 16 br. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego oraz Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko, odbyło się robocze spotkanie dotyczące planowanego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina.

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Gminy Goleniów, Gminy Kołbaskowo, Gminy Police, Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Budowa planowanego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina, jako przedłużenie drogi ekspresowej S-6 stanowi jeden z najważniejszych priorytetów władz Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja inwestycji przyniosłaby korzyści miastu Szczecin – dzięki wyprowadzeniu z centrum uciążliwego ruchu tranzytowego – oraz gminom, przez obszar których przebiegałaby trasa obejścia pojawiłyby się możliwości zwiększenia dostępności potencjalnych terenów inwestycyjnych. Podczas spotkania zaprezentowany został stan prac dotyczących planowanego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina. Ponadto poszczególne strony spotkania przedstawiły swoje priorytety drogowe oraz znaczenie, jakie ma dla nich budowa obejścia. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę dalszej współpracy i lobbownia na rzecz budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina.

Zmniejszenie ruchu transportowego w centrum Szczecina w zdecydowany sposób poprawi stan środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz terenów przygranicznych. Ponadto budowa przeprawy przez Odrę i północnego odcinka obejścia skróci, o co najmniej 30 min. przejazdy na północ i wschód Polski zarówno z północnych dzielnic Szczecina, jak i z gmin położonych po zachodniej stronie Odry.

Jest to pokłosie uchwały zarządu województwa z lipca tego roku „o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 206 000 euro na wykonanie opracowania „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem oddziaływania na środowisko”.